Robert Wallin
23 maj, 2024

Kallelse till årsmöte den 4:e juni kl 18.00

Kallelse till årsmöte i Sigtuna Tennisklubb (org.nr 814800-5344),

Verksamhetsåret maj 2023-april 2024 inklusive föredragningslista

Tisdagen den 4 juni 2024, kl. 18.00 på STK

Välkommen med anmälan till kansliet@sigtunatennis.se senast fredagen den 31 maj klockan 12:00, ange namn och mejladress.

Denna kallelse har

 • två veckor före mötet tillställas medlemmarna, alternativt publiceras på klubbens hemsida.
  • anslagits i klubblokal.

Senast den 28 maj finns följande handlingar tillgängliga på hemsidan:

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande.

Föredragningslista för årsmötet

 1. Årsmötet öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Verksamhets- och förvaltningsberättelse
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  1. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/ räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/ räkenskapsåret.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Val av
  1. klubbens ordförande för en tid av ett år;
  1. övriga styrelseledamöter för en tid av två år (väljes på två år växelvis)
  1. två revisorer samt en revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  1. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
 14. Övriga frågor.

Välkomna önskar styrelsen!

Gunnar Strand, Ordförande

Mia Eriksson, Sekreterare

Mikael Westin, Kassör och Vice Ordförande

Sofia Bosson, Ledamot

Fredrik Tang, Ledamot

Magnus Norman, Ledamot

Martin Bergkvist, Ledamot

Magnus Swessar, Adjungerad ledamot


Bilagor:

Resultatrapport 2023-2024

Sigtuna Tennisklubb

John Åkerlunds väg 10B
193 31 Sigtuna
+46 (0) 705 925 205
kansliet@sigtunatennis.se
Follow us on:
© 2024 Sigtuna Tennisklubb | #MadeInSigtuna
crossmenu